Chương V – Tiết 2 : Phản ứng oxi hoá – khử – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 113
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 5 – Trang 113


1. Hãy chép vào vở bài tập những câu đúng trong các câu sau đây:

a. Chất khử là chất nhường oxi cho chất khác;


b. Chất oxi hóa là chất nhường oxi cho chất khác;


c. Chất khử là chất chiếm oxi của chất khác;


d. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra sự oxi hóa;


e. Phản ứng oxi hóa – khử là phản ứng hóa học trong đó có xảy ra đồng thời sụ oxi hóa và sự khử.


Hướng dẫn giải.


Các câu phát biểu đúng là b, c, e.


2. Hãy cho biết trong những phản ứng hóa học xảy ra quanh ta sau đây, phản ứng nào là phản ứng oxi hóa – khử? Lợi ích và tác dụng của mỗi phản ứng?, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy làm điều tốt với bạn bè để giữ họ, với kẻ thù để giành được họ.
Do good to your friends to keep them, to your enemies to win them.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring