Old school Swatch Watches

Ôn tập chương I: Số hữu tỉ. Số thực. Hướng dẫn các bài tập 101, 102, 103, 104, 105 trang 49, 50 SGK Toán 7 tập 1

Hướng dẫn các bài tập ôn tập chương I – Số hữu tỉ. Số thực trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 101, 102, 103, 104, 105 trang 49, 50.


 

Bài tập số 101 (trang 49) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài:  Tìm x, biết:

a) |x| = 2,5                    b) |x| = -1,2


c) |x| + 0,573 = 2          d) ∣x+1/3∣ – 4 = -1


Bài giải: 


a) |x| = 2,5 ⇒ x = ± 2,5


b) |x| = -1,2 Không tồn tại giá trị nào của x để |x| = -1,2


c) |x| + 0,573 = 2  ⇔|x| = 2 – 0,573 ⇔|x| = 1,427 ⇔ x = ±1,427


d) |x+1/3| – 4 = -1 ⇔|x + 1/3| = 3 ⇔, , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.
Wanting to be someone else is a waste of the person you are.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên