Snack's 1967

Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104

Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104  1. Đặt tên cho các điểm và các đường thẳng còn lại ở hình dưới :Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104
  2. Vẽ 3 điểm A, B, C và ba đường thẳng a, b, c.

  3. Xem hình dưới để trả lời các câu hỏi sau : Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104


a. Điểm A thuộc những đường thẳng nào ? Diểm B thuộc những đường thẳng nào ? Viết câu trả lời bằng ngôn ngữ thông thườngvà bằng kí hiệu.

Điểm A thuộc 2 đường thẳng là n và qPhần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104


Điểm B thuộc 3 đường thẳng m, n, qPhần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104


b. Những đường thẳng nào đi qua điểm B ? Những đường thẳng nào đi qua điểm C ? Ghi kết quả bằng kí hiệu.


Có ba đường thẳng đi qua điểm B là m, n, pPhần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104


Có hai đường thẳng đi qua điểm C là m và q Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104


c. Điểm D nằm trên đường thẳng nào và không nằm trên đường thẳng nào ? Ghi Kết quả bằng ký hiệu.


Điểm D nằm trên đường thẳng q và không nằm trên ba đường thẳng m, n, p  Phần hình học – Chương I : Đoạn thẳng – Bài 1 : Điểm – Đường thẳng – Hướng dẫn giải bài 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 SGK Toán 6 trang 104


4. Vẽ hình theo các cách diễn đạt sau :, , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi không cảm thấy cần biết chính xác tôi là ai. Điều thú vị chính trong cuộc sống và trong công việc là trở thành con người khác với khởi điểm của ta.
I don't feel that it is necessary to know exactly what I am. The main interest in life and work is to become someone else that you were not in the beginning.
Michel Foucault
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên