pacman, rainbows, and roller s

Trạng từ tần suất (Adverb of frequency)
Trạng từ tần suất (Adverb of frequency)


Trạng từ chỉ tần suất được sử dụng để diễn tả mức độ thường xuyên của một hành động. Loại trạng từ này thường được dùng để trả lời câu hỏi HOW OFTEN … ?


Trạng từ chỉ tần suất có thể:  • Đứng trong câu, tức là đứng sau động từ "to be" hoặc đứng trước động từ chính.


  • Đứng cuối câu1. Trạng từ tần suất đứng trong câu


Các trạng từ tần suất đứng trong câu thường thấy là:always: luôn luôn never: không bao giờ
usually: thường xuyên rarely: ít khi
often: thường, hay scarely: ít khi
sometimes: đôi khi occasionally: thỉnh thoảng
frequently: thường xuyên seldom: ít khi
...

Vị trí


Loại trạng từ chỉ tần suất này thường đứng ở:


Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Cuộc sống giống tiểu thuyết hơn là tiểu thuyết giống cuộc sống.
Life resembles a novel more often than novels resemble life.
George Sand
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên