XtGem Forum catalog

Speaking Unit 11 Lớp 10 Trang 114

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập tiếng anh lớp 10 Unit 11 National Parks Speaking Trang 114 SGK. Tuần trước lớp của Nga đi thăm chùa Hương. Thật không may chuyến đi trở thành một thảm họa. Mọi việc đều hỏng. Hãy nối các sự việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và nói thành câu.

UNIT 11: NATIONAL PARKS

SPEAKING (NÓI)

 

Task 1: Tuần trước lớp của Nga đi thăm chùa Hương. Thật không may chuyến đi trở thành một thảm họa. Mọi việc đều hỏng. Hãy nối các sự việc ở cột A với hậu quả tương ứng ở cột B và nói thành câu.

1- f          3 -h          5 -b           7-a

2- e         4-g           6-c             8-d

Task 2: Phần lớn các bạn trong lớp Nga đều không vui với chuyến du khảo chùa Hương. Bây giờ họ đang nói về những điều họ ước lẽ ra đã làm hoặc đã không làm. Hãy tiếp cuộc nói chuyện cùa họ, dùng ý ở Task 1.

1. If we hadn’t gone by coach, we wouldn’t have got carsick.

If we had gone by bike, we wouldn’t have got carsick.

1. If some of US hadn't had food poisoning, we could have enjoyed our visit., , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều nằm sau bạn và điều nằm trước bạn không bằng được điều nằm trong bạn.
What lies behind you and what lies in front of you, pales in comparison to what lies inside of you.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên