Polaroid

Địa lí các ngành công nghiệp (tiếp theo)

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 32 địa lí các ngành công nghiệp tiếp theo (bài 45 SGk nâng cao tiếp theo).

BÀI 32: ĐỊA LÍ CÁC NGÀNH CÔNG NGHIỆP (tiếp theo)

(Bài 45 - Ban nâng cao - tiếp)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 130 SGK địa lý 10: Em hãy nêu vai trò của ngành công nghiệp cơ khí và điện tử - tin học.

Trả lời

a. Vai trò của công nghiệp cơ khí

- Có vai trò quan trọng trong hệ thống các ngành công nghiệp. Nó không chỉ là “quả tim của ngành công nghiệp nặng” mà còn là “cái máy cái cùa nền sản xuất xã hội”. Cung cấp công cụ, thiết bị, máy động lực cho tất cả các ngành kinh tế và hàng tiêu dùng cho nhu cầu của xã hội.

- Công nghiệp cơ khí giữ vai trò chủ đạo trong việc thực hiện cuộc cách mạng khoa học - kĩ thuật về công cụ lao động, giải phóng sức lao động, nâng cao năng suất lao động, cải thiện điều kiện sống cho con người.

b. Vai trò của công nghiệp điện tử - tin học, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Vũ khí tốt nhất chống lại sự căng thẳng là khả năng chọn một ý nghĩ hơn một ý nghĩ khác.
The greatest weapon against stress is our ability to choose one thought over another.
William James
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên