pacman, rainbows, and roller s

Dân số và sự gia tăng dân số

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 25 Dân số và sự gia tăng dân số (bài 30 SGK nâng cao). Các nước phát triển có Tg thấp và giảm khá nhanh (giảm 0,8%) và hiện chỉ đạt 0,1%). Do mức tử cao do cơ cấu dân số già, mức sinh thấp và giảm nhanh.

BÀI 25. GIẢI BÀI TẬP DÂN SỐ VÀ SỰ GIA TĂNG DÂN SỐ

(Bài 30 - Ban nâng cao)

 

I. HƯỚNG DẪN TRẢ LỜI CÂU HỎI

Giải bài tập 1 trang 86 SGK địa lý 10: Giả sử tỉ suất gia tăng của Ấn Độ là 2% và không thay đổi trong thời kì 1995 — 2000. Hãy trình bày cách tính và điền kết quả vào bảng số liệu dân số của Ấn Độ theo mẫu.


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Bạn hãy tin cậy mọi người, họ sẽ trung thành với bạn. Bạn cao thượng với họ, họ sẽ biểu lộ sự cao thượng với bạn.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên