80s toys - Atari. I still have

Chương 1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập 1, 2, 3 trang 17,18 SGK Vật Lý lớp 9
Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9


******

Bài 1: (Hướng dẫn giải bài tập số 1 SGK)


cho mạch điện có sơ đồ như hình 6.1, trong đó R1 = 5 Ω. Khi K đóng, vôn kế chỉ 6 V, ampe kế chỉ 0,5 A.


Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9


a) tính điện trở tương đương của đoạn mạch.


b) tính điện trở R2.


Hướng dẫn giải


a) Điện trở tương đương của đoạn mạch: Chương  1. Bài tập vận dụng định luật ôm – công của dòng điện – Hướng dẫn giải bài tập  1, 2, 3 trang  17,18  SGK Vật Lý lớp 9 = 12 Ω.


b) Vì R1 + R2 = R suy ra R2 = R – R1 = 12 – 5 = 7 Ω., , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống theo niềm tin cùa mình, và bạn có thể xoay chuyển cả thế giới.
Live your beliefs and you can turn the world around.
Henry David Thoreau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên