Polaroid

Bài 42: Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật
Chương I: Sinh vật và môi trường- Ảnh hưởng của ánh sáng lên đời sống sinh vật – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 125


1.Sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và ưa bóng?


* Thực vật ưa sáng

– Lá có tầng cutin dày mô giậu phát triển nhiều lớp tế bào.


– Hoạt động sinh lí:


+ Cường độ quang hợp cao dưới điều lũện ánh sáng mạnh.


+  Cường độ hô hấp cao.


*Thực vật ưa bóng


 – Lá có mô giậu kém phát triển, ít lớp tế bào.


–  Có khả năng quang hợp ở ánh sáng yếu.


–  Cường độ hô hấp thấp hơn., ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nhu cầu của ta chẳng bao giờ bằng được ham muốn của ta.
Our necessities never equal our wants.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên