Polaroid

Chương VI – Tiết 3 : Nồng độ dung dịch – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 146
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 146


1. Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% ?

A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước.


B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước.


C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước.


D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước.


Tìm kết quả đúng.


Câu B đúng


2. Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:


A. 0,233 M;              B. 23,3 M;                  C. 2,33 M;                   D. 233M, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Xúc phạm là lý lẽ chỉ những người nắm phần sai mới áp dụng.
Insults are the arguments employed by those who are in the wrong.
Jean Jacques Rousseau
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên