Polaroid

Chương VI – Tiết 3 : Nồng độ dung dịch – Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 146
Hướng dẫn giải bài tập SGK Hoá học 8 từ bài 1 đến 7 – Trang 146


1. Bằng cách nào có được 200 g dung dịch BaCl2 5% ?

A. Hòa tan 190 g BaCl2 trong 10 g nước.


B. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 190 g nước.


C. Hòa tan 200 g BaCl2 trong 10 g nước.


D. Hòa tan 10 g BaCl2 trong 200 g nước.


Tìm kết quả đúng.


Câu B đúng


2. Tìm nồng độ mol của 850 ml dung dịch có hòa tan 20 g KNO3. Kết qủa sẽ là:


A. 0,233 M;              B. 23,3 M;                  C. 2,33 M;                   D. 233M, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta vẫn tưởng rất nhiều người tốt, thật ra họ chỉ là những người nhu nhược mềm yếu.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên