Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 10, 11, 12, 13, 14 trang 111, 112 SGK Toán 7 tập 1 (Hai tam giác bằng nhau)

Hướng dẫn giải bài tập về Hai tam giác bằng nhau trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 10, 11, 12, 13, 14 trang 111, 112.


 

Bài tập 10 (trang 111) – SGK Toán 7 tập 1.


Đề bài: Trong các hình sau các tam giác nào bằng nhau(Các cạnh bằng nhau được đánh dấu bởi những kí hiệu giống nhau). Kể tên các đỉnh tương ứng của các tam giác bằng nhau đó. Viết kí hiệu về sự bằng nhau của các tam giác đó.Chương II: Tam giác. Hướng dẫn giải bài tập 10, 11, 12, 13, 14 trang 111, 112 SGK Toán 7 tập 1 (Hai tam giác bằng nhau)


Bài giải:


Hình 63: 


Ta có:  • ∠A = ∠I = 800;

  • ∠C = ∠N = 300


Xét tam giác ABC ta có: ∠B =180– (∠A+∠C)=180– (800+300) =700


Xét tam giác MIN ta có: ∠M =180– (∠I+∠N)=180– (800+300) =700  • ⇒∠B = ∠M = 700


Và AB=MI, AC=IN, BC=MN., , , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.
We should not say that one man's hour is worth another man's hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time's carcass.
Karl Marx
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên