Duck hunt

Chương I: Số thực. Số hữu tỉ. Hướng dẫn giải bài tập 87, 88, 89, 90 trang 44, 45 SGK Toán 7 tập 1 (Số thực)

Hướng dẫn giải bài tập về Số thực trong SGK Toán 7 tập 1 – NXB Giáo dục. Bài tập số 87, 88, 89, 90 trang 44, 45.


Bài tập 87 (trang 44) – SGK Toán 7 tập 1.

Đề bài:  Điền các dấu ∈, ∉, ⊂ thích hợp vào ô vuông:


 Q;      3  R;       3   I;    -2,53   Q;


0,2(35)   I;    N   Z;       I   R.


Bài giải: 


3 ∈  Q;      3 ∈ R;       3 ∉  I;    -2,53 ∈  Q;


0,2(35) ∉  I;    N ⊂  Z;       I ⊂  R.


 


Bài tập 88 (trang 44) – SGK Toán 7 tập 1., , , , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lợi: chớ hưởng một mình. Mưu: đừng cho ai biết.
Ngạn ngữ Trung Quốc
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên