Ring ring

Ôn tập động vật không xương sống
I. TÍNH ĐA DẠNG CỦA ĐỘNG VẬT KHÔNG XƯƠNG SỐNG


Ôn tập động vật không xương sống


□   Ví dụ để nêu lên tầm quan trọng của động vật không xương sống đối với con người.


–     Làm thực phẩm: tôm, cua, mực, vẹm.


–     Có giá trị xuất khẩu: tôm, mực.


–     Có giá trị dinh dưỡng, chữa bệnh: ong, mật ong.


–    Tuy nhiên, cũng có một sô’ động vật không xương sống gây hại cho cây trồng (ốc sên, nhện đỏ, sâu hại…) và một số gây hại cho người và động vật (sán dây, giun đũa, chấy,…).

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi bạn yêu điều gì, hãy để nó tự do. Nếu nó trở lại, nó sẽ mãi mãi thuộc về bạn. Nếu nó không trở lại, ngay từ đầu nó đã không phải là của bạn rồi.
If you love something, set it free. If it returns, it's yours forever. If it doesn't, it wasn't yours to begin with.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên