Sử 7 -Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV - NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY. (phần 2)Sử 7 -Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV - NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY. (phần 2)II NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY1. Nhà Hồ thành lập ( 1400) trong hòan cảnh:-Giữa thế kỷ XIV,nhà Trần suy sụp,tình hình kinh tế xấu đi.-Ngoại xâm đe dọa .-Năm 1400 Hồ Quý Ly cướp ngôi vua Trần , xưng đế , đổi quốc hiệu là Đại Ngu ( Đại Hiền ).2. Những biện pháp cải cách của Hồ Quý Ly:* Chính trị :-Cải tổ hàng ngũ võ quan.-Thay thế võ quan cao cấp không phải họ Trần .-Đổi 1 số đơn vị hành chánh cấp trấn , các quan về các lộ thăm dân.-Cho cho xây dựng kinh thành mới bằng đá kiên cố ở An Tôn (Vĩnh Lộc, Thanh Hóa) gọi là Tây Đô (phân biệt với Thăng Long, được đổi thành Đông Đô) thường gọi là Thành nhà Hồ.Sử 7 -Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV - NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY. (phần 2)Cửa phía đông thành nhà Hồ.

* Kinh tế :-1396 phát hành tiền giấy cấm dùng tiền bằng đồng.-1397 ban hành chính sách hạn điền(để hạn chế hạn chế ruộng đất của vương hầu, quan lại ,địa chủ; làm suy yếu thế lực Họ Trần )-Năm 1402 định lại thuế .Sử 7 -Bài 16: SỰ SUY SỤP CỦA NHÀ TRẦN CUỐI THẾ KỶ XIV - NHÀ HỒ VÀ CẢI CÁCH CỦA HỒ QUÝ LY. (phần 2)Đồng "Thánh Nguyên thông bảo - Đời Hồ (Hồ Quý Ly - 1400)

* Xã hội :-Ban hành chính sách hạn nô(1401)(để quy định số lượng nô tỳ của vương hầu quý tộc quan lại, số thừa sung công.)-Bắt nhà giàu bán thóc cho dân, chữa bệnh cho dân.-Người không có ruộng , đàn bà góa , không phải nộp thuế .* Văn hóa , giáo dục :-Chấn chỉnh lại việc học tập, thi cử, giảm bớt số sư tăng.-Dịch chữ Hán sang chữ Nôm .* Quân sự :-Làm lại sổ hộ để tăng quân số , sản xuất vũ khí-Năm 1397 dời đô vào Thanh Hóa ,cho xây thành Tây Đô ở An Tôn- Vĩnh Lộc – Thanh Hóa , thành Đa bang ở Hà Tây .-Sản xuất vũ khí , bố trí phòng thủ nơi hiểm yếu.-Thể hiện kiên quyết bảo vệ tổ quốc.3.Ý nghĩa và tác dụng của cải cách Hồ Quý Ly.*Tiến bộ(tích cực) :-Cải cách toàn diện, chứng tỏ ông có tài và rất yêu nước-Hạn chế ruộng đất của quý tộc ,địa chủ, làm suy yếu tôn thất nhà Trần, tăng nguồn thu nhập của nhà nước, tăng quyền lực của nhà nước quân chủ trung ương tập quyền-Cải cách văn hóa , giáo dục có tiến bộ .*Hạn chế:-Không được nhân dân ủng hộ.-Do cướp ngôi vua Trần nên lòng người hoang mang, bất bình.Đoàn thị Hồng Điệp sưu tầm và biên tập.
, ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi nghi ngờ hãy nói sự thật.
When in doubt tell the truth.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Ring ring