Polaroid

Reading Unit 6 Lớp 11 Trang 66

Hướng dẫn các bạn giải bài tập tiếng anh lớp 11 Unit 6 Competitions Reading trang 66 SGK ngắn gọn và dễ hiểu nhất. Kết hợp từ / nhóm từ hên cột trái với định nghĩa thích hợp ở cột phải.

UNIT 6: COMPETITIONS

READING (ĐỌC)

 

Before you read:

* Nhìn hình, ghép hình với từ thích hợp trong khung.

ĐÁP ÁN

a. Quiz “Road to Mount Olympia”.

b. London Marathon.

c. Sao Mai Television Singing contest

d. Olympic Games, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Những người bình thường duy nhất là những người mà bạn không biết rõ lắm.
The only normal people are the one's you don't know very well.
Alfred Adler
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên