Snack's 1967

BÀI 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu

HocTap321 hướng dẫn giải BÀI 3. Một số vấn đề mang tính toàn cầu sgk lịch sử 7


BÀI 3

MỘT SỐ VẤN ĐỀ MANG TÍNH TOÀN CẦUI. Dân số

1. Bùng nổ dân số

- Dân số thế giới tăng nhanh, nhất là nửa sau thế kỷ XX.

- Dân số bùng nổ hiện nay chủ yếu ở các nước đang phát triển: (chiếm 80% dân số và 95% số dân gia tăng hàng năm của thế giới).

- Dân số tăng nhanh gây sức ép nặng nề đối với tài nguyên môi trường, phát triển kinh tế chất lượng cuộc sống.2. Già hóa dân số

- Dân số thế giới có xu hướng già đi:

     + Tỉ lệ người < 15 tuổi giảm.

     + Tỉ lệ > 65 tuổi tăng.

- Hậu qủa của cơ cấu dân số già:

     + Thiếu lao động.

     + Chi phí phúc lợi cho người già tăng.II. Môi trường

1. Biến đổi khí hậu toàn cầu và suy giảm tầng ôzôn

- Lượng CO2 tăng =>  hiệu ứng nhà kính tăng => nhiệt độ Trái đất tăng.

- Khí thải từ sản xuất công nghiệp và sinh hoạt  => mưa axit => tầng ôzôn mỏng và thủng.2. Ô nhiễm môi trường nước ngọt, biển và đại dương

- Chất thải công nghiệp và sinh hoạt chưa xử lí  đổ trực tiếp vào sông hồ => ô nhiễm => thiếu nước sạch.

- Chất thải công nghiệp chưa xử lí => đổ trực tiếp vào sông biển, đắm tàu, rửa tàu, tràn dầu

=> môi trường biển chịu nhiều tổn thất.3. Suy giảm đa dạng sinh học

- Khai thác thiên nhiên quá mức => sinh vật bị tuyệt chủng hoặc sắp tuyệt chủng => mất nhiều loài SV, gen di truyền, thực phẩm, thuốc, nguyên liệu sản xuất …III. Một số vấn đề khác

Xung đột sắc tộc, xung đột tôn giáo và nạn khủng bố trở thành mối đe dọa trực tiếp tới ổn định hòa bình của thế giới.

, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khi đã quen với ấm áp rồi thì cái rét trở nên không chịu nổi.
Ngạn ngữ Nga
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên