Bài 25: Thường biến
Chương IV : Biến dị – Thường biến – Hướng dẫn giải bài tập SGK Sinh học 9 trang 73


1. Thường biến là gì? Phán biệt thường biên với đột biến

–    Thường biến là những biến đổi kiểu hình phát sinh trong đời cá thể dưới ảnh hưởng trực tiếp của môi trường.


–   Phân biệt thường biến với đột biến:


Bài 25: Thường biến


2. Mức phản ứng là gì? Cho ví dụ trên cây trồng hoặc vật nuôi.


Mức phản ứng là giới hạn của thường biến của một kiểu gen (hoặc chỉ một gen hay nhóm gen) trước môi trường khác nhau. Mức phản ứng do kiểu gen quy định.3. Người ta đã vận dụng những hiếu biết về ảnh hưởng của môi trường đôi với tính trạng số lượng về mức phản ứng để nâng cao năng suất, vật nuôi, cây trồng như thế nào?


Người ta đã vận dụng những hiểu biết về ảnh -hưởng của môi trường đốì với các tính trạng số lượng trong trường hợp tạo điều kiện thuận lợi nhát để đạt tới kiểu hình tối đa nhằm tăng năng suất và hạn chế các điều kiện ảnh hưởng xấu, làm giảm năng suất.


Người ta vận dụng những hiểu biết về mức phản ứng để tăng năng suất vật nuôi cây trồng theo hai cách: áp dụng kĩ thuật chăn nuôi, trồng trọt thích hợp hoặc cải tạo, thay giống cũ bàng giống mới có tiềm năng năng suất cao hơn., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tất cả mọi thứ đều có một sự khởi đầu đến một sự kết thúc.
Everything that has a beginning comes to an end.
Quintilian
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Old school Easter eggs.