Snack's 1967

Hãy bình luận ý kiến của Nguyễn Trãi trong “Bình Ngô đại cáo”
Đề bài: Hãy bình luận ý kiến của Nguyễn Trãi trong Bình Ngô đại cáo


“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn

Lấy chí nhân để thay cường bạo”


Nguyễn Trãi – vị anh hùng dân tộc, văn võ song toàn, người đã cùng Lê Lợi làm nên sự nghiệp ‘Bình Ngô” hiển hách, và cũng là nhà văn thảo Bình Ngô đại cáo, áng thiên cổ hùng văn ” của lịch sử và văn học nước nhà.


Bình Ngô đại cáo là bài ca yêu nước, tự hào dân tộc, hàm chứa tư tưởng nhân nghĩa vô cùng cao đẹp:


“Đem đại nghĩa để thắng hung tàn


Lấy chí nhân để thay cường bạo”


’’Đại nghĩa” là cái nghĩa lớn lao, vô cùng thiêng liêng cao cả; là lòng yêu nước thương dân và căm thù giặc, tạo nên ý chí Việt Nam, sức mạnh Việt Nam để chiến thắng giặc ngoại xâm. “Chí nhân” là tình thương người đến cực độ, vô cùng sâu sắc. là hành động quên mình đế cứu vớt, chở che cho nhân dân đang bị lầm than dưới ách thống trị cùa giặc Minh “hung tàn” và “cường bạo”.


Có thể nói hai câu vãn trên biểu hiện một tư tưởng cao đẹp, đúng đắn và tiến bộ. Nó phàn ánh cuộc kháng chiến chống quân “cuồng Minh” của dân tộc ta trong thế ki 15 là một cuộc chiến đấu chính nghĩa vì độc lập tự do và hòa bình, hạnh phúc.  1. Đại nghĩa – chí nhân’’ chính là tư tưởng nhân nghĩa cao đẹp của dân tộc Đại Việt. Giặc Minh xâm lăng nước ta “dối trời, lừa dân đủ muôn nghìn kế, gài binh kết oán trải hai mươi năm”. Chúng đã bóc lột và tàn sát đồng bào ta một cách man rợ: “Nướng dân đen trên ngọn lửa hung tàn, Vùi con đỏ xuống dưới hẩm tai vạ, Vì thế, các lãnh tụ nghĩa quân Lam Sơn đã “nêm mật nằm gai”, “tướng sĩ một lỏng phụ tử”, cùng cà nước đứng lên dựng cần trúc ngọn cờ phấp phới”. đem sức mạnh “đại nghĩa” và chí nhân” quét sạch giặc Minh ra khỏi bờ cõi, giải phóng Tổ quốc, đem lại hòa bình yên vui cho dân tộc.


“Đại nghĩa và chí nhân” là vũ khí vô cùng lợi hại để “tấn công” – đánh vào lòng giặc, là sức mạnh vô địch để chiến thắng giặc Minh hung tàn., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy sống sao để những người mà ta từng ở cạnh về sau phải hối tiếc vì ta không còn ở bên cạnh họ nữa.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên