Lamborghini Huracán LP 610-4 t

Chương I: Cơ học – Khối lượng, đo khối lượng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 18
Chương I: Cơ học – Khối lượng, đo khối lượng – Hướng dẫn giải bài tập SGK Vật lý 6 trang 18


A. Kiến thức trọng tâm:

1. Khối lượng. Đơn vị đo khối lượng.


– Khối lượng: Mọi vật đều có khối lượng. Khối lượng sữa trong hộp, khối lượng bột giặt trong túi,… chỉ lượng sữa trong hộp, lượng bột giặt trong túi,… Khối lượng của một vật chỉ lượng chất tạo thành vật đó.


– Đơn vị đo khối lượng: Đơn vị của khối lượng là kilôgam (kg).


Lưu ý về đơn vị đo khối lượng: Trong hệ thống đo lường hợp pháp của nước Việt Nam, đơn vị khối lượng là kilôgam (kg). Ngoài kilôgam người ta còn dùng các đơn vị khác thường gặp như gam (g), miligam (mg), héctôgam (còn gọi là lạng), tạ, tấn (t).


Cần nắm được cách chuyển đổi các đơn vị trên như sau:


1 tấn = 10 tạ = 1000 kg = 10 000 lạng = 1 000 000 g = 1000 000 000 mg.


2. Đo khối lượng: Người ta dùng cân để đo khối lượng.


Lưu ý về sử dụng cân để đo khối lượng:, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Muốn trở thành người khác là một sự lãng phí con người mà bạn đang có.
Wanting to be someone else is a waste of the person you are.
Kurt Cobain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên