The Soda Pop

Anh (chị) hãy phân tích giá trị nghệ thuật trong hai khổ thơ sau đây trong bài “Đàn ghi-ta của Lor-ca ” của Thanh Thảo: “hát nghêu ngao … ròng ròng máu chảy.”

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy hưởng thụ cuộc đời. Nó không phải là buổi diễn tập.
Enjoy life. This is not a dress rehearsal.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên