Soạn bài: Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm

HocTap321 hướng dẫn Soạn bài: Đại cáo bình Ngô - Phần 2: Tác phẩm ngữ văn lớp 10
Hướng dẫn soạn bài: Đại cáo bình Ngô (Nguyễn Trãi)


Phần 2: Tác phẩm


Câu 1:


Đại cáo bình Ngô có thể chia thành bốn đoạn, mỗi đoạn đều có một chủ đề riêng nhưng tất cả đều hướng tới tư tưởng chủ đạo, xuyên suốt của tác phẩm, đó là tư tưởng nhân nghĩa gắn liền với lòng yêu nước, yêu độc lập và niềm tự hào dân tộc.


- Đoạn 1 (từ đầu đến "Chứng cớ còn ghi"): Khẳng định tư tưởng, nhân nghĩa và chân lí độc lập dân tộc của Đại Việt (Nhân nghĩa gắn liền với yêu nước chống xâm lược).


- Đoạn 2 (từ "Vừa rồi" đến "Ai bảo thần dân chịu được"): Tố cáo, lên án tội ác của giặc Minh.


- Đoạn 3 (từ "Ta đây núi Lam Sơn dấy nghĩa" đến "Cũng là chưa thấy xưa nay"): Kể lại diễn biến của cuộc chiến từ lúc mở đầu đến khi thắng lợi hoàn toàn. Đoạn này cũng nêu cao sức mạnh của tư tưởng nhân nghĩa và sức mạnh của lòng yêu nước kết tinh thành sức mạnh của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn.


- Đoạn 4 (còn lại): Lời tuyên bố độc lập và rút ra bài học lịch sử.


Câu 2: Đoạn mở đầu ("Từng nghe ... chứng cớ còn ghi"):


a. Nguyễn Trãi nêu nguyên lí chính nghĩa để làm chỗ dựa, làm căn cứ xác đáng cho việc triển khai toàn bộ nội dung bài cáo.


Trong nguyên lí chính nghĩa của Nguyễn Trãi, có hai nội dung chính được nêu ra, đó là:


- Tư tưởng nhân nghĩa., , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Hãy hứa với em, đó là tất cả những gì em muốn. Hãy nói với em rằng em đã thay đổi anh theo một cách nào đó. Hãy nói với em rằng em có ảnh hưởng lên cuộc đời anh. Hãy hứa với em rằng anh sẽ luôn nhớ về em. Mất anh đã đủ khó khăn, nhưng em không muốn sống và nghĩ rằng em chẳng có chút ý nghĩa nào đối với anh.
Promise me that's all I want. Just a promise that you will never forget me. Tell me I changed you somehow. Let me know that I had an impact on your life. Promise me that you will always remember me. Losing you was hard enough, but I don't want to live knowing I meant absolutely nothing to you.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Duck hunt