Động từ bất qui tắc Upsell trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Upsell trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Upsell

  • Bán gia tăng

Cách chia động từ bất qui tắc Upsell

Động từ nguyên thể Upsell
Quá khứ Upsold
Quá khứ phân từ Upsold
Ngôi thứ ba số ít Upsells
Hiện tại phân từ/Danh động từ Upselling

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Sell-Sold-Sold (E OLD OLD)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Foretell Foretold Foretold
Sell Sold Sold
Tell Told Told
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog