XtGem Forum catalog

Lịch Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939.Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939.I. Tình hình thế giới và trong nước .1. Thế giới :-Chủ nghĩa phát xít đe dọa nền dân chủ và hòa bình thế giới .-Đại Hội VII của Quốc tế cộng sản chủ trương thành lập Mặt Trận nhân dân , tập hợp lực lượng tiên bộ để chống phát xít .-Mặt trận nhân dân Pháp nắm chính quyền , áp dụng chính sách tự do dân chủ cho thuộc địa .2. Trong nước :Hậu quả của khủng hoảng kinh tế thế giới 1929-1933 và chính sách phản động – bóc lột- khủng bố – đàn áp của Pháp nên nhân dân ta đói khổ , yêu cầu cải thiện đời sống và thực hiện quyền tự do dân chủ .II. Mặt trận dân chủ Đông Dương và phong trào đấu tranh đòi tự do dân chủ .

*Đảng Cộng sản Đông Dương nhận định :
- Kẻ thù : thực dân Pháp và tay sai.-Khẩu hiệu: chống phát xít và chống chiến tranh, đòi tự do dân chủ, cơm áo và hòa bình .-Chủ trương : lập mặt trận Nhân dân phản đế Đông Dương ( hè 1936) sau đổi là Mặt Trận Dân Chủ Đông Dương ( 3-1938) nhằm tập hợp mọi lực lượng yêu nước và dân chủ tiến bộ đấu tranh .-Hình thức và phương pháp đấu tranh : hợp pháp, nửa hợp pháp, công khai hay nửa công khai.*Giữa năm 1936 MTDCĐD triệu tập Đông Dương đại hội để thu thập dân nguyện như thả tự do cho tù chính trị , thi hành luật lao động , cải thiện đời sống của nhân dân .*Đầu năm 1937 đưa “dân nguyện” cho phái viên của chính phủ Pháp và Toàn quyền mới ở ĐD:+Công nhân :lập nghiệp đoàn , tăng lương giảm giờ làm+Nông dân : chia lại ruộng đất công , chống sưu thuế cao, giảm tô+Công chức ,học sinh đòi đảm bảo quyền lợi lao động ,ban bố quyền tự do dân chủ, miễn giảm thuế .*Phong trào công nhân 11-1936 :bãi công ở công ty than Hòn Gai ,xe lửa Trường Thi .*1-5-1938-Quốc tế lao động , 25.000 người mít tinh ở khu đấu xảo Hà Nội đòi tự do lập hội Ái hữu , thi hành luật lao động , giảm thuế , chống phát xít và chiến tranh .* Báo công khai của Đảng , của Mặt trận và các đòan thể quần chúng ra đời như : Tin tức, Tiền Phong , Nhành Lúa , Dân Chúng ,Lao Động , Bạn dân ..*Sách chính trị phổ thông giới thiệu chủ nghĩa Mác Lê nin và chính sách của Đảng được lưu hành rộng rãi .* Cuối 1938 phong trào thu hẹp , chiến tranh thế giới thứ hai bùng nổ, phong trào chấm dứt .Lịch Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939.

Cuộc mít tinh ở khu Đấu xảo hà Nội , ngày 1-5-1938.Lịch Sử 9 -Bài 20:CUỘC VẬN ĐỘNG DÂN CHỦ TRONG NHỮNG NĂM 1936-1939.Trụ sở báo "Tin Tức" - cơ quan ngôn luận của Mặt trận Dân chủ ở Hà Nội năm 1938.III. Ý nghĩa của phong trào :-Là một cao trào dân chủ rộng lớn .-Uy tín và ảnh hưởng của Đảng được mở rộng .-Chủ nghĩa Mác- Lê nin, đường lối chính sách của Đảng , của Quốc tế công sản được phổ biến .-Tổ chức của Đảng được củng cố .-Đào tạo cho Đảng những đảng viên kiên trung .-Là cuộc diễn tập thứ hai chuẩn bị cho Cách Mạng tháng tám 1945.So sánh phong trào 1930-1931 và 1936-1939.


, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Không ai có quyền hưởng thụ hạnh phúc mà không tạo ra nó.
No one has a right to consume happiness without producing it.
Helen Keller
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên