KSCL đầu năm lớp 8 môn Toán trường THCS Bắc Hưng năm 2015

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người sống bằng hy vọng sẽ chết vì nhịn đói.
He that lives upon hope will die fasting.
Benjamin Franklin
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

pacman, rainbows, and roller s