Snack's 1967

Chọn, chép lại và nêu ý nghĩa, giá trị của kinh nghiệm mà những câu tục ngữ em đã học.

ĐỀ BÀI:  Chọn và chép lại hai câu tục ngữ mà em đã học hoặc sưu tầm được. Nêu ý nghĩa, giá trị của kinh nghiệm mà những câu tục ngữ ấy thể hiện. Có thể chọn hai câu có nội dung liên quan đến nhau để cùng phân tích.


BÀI VIẾT

Nước ta có nền nông nghiệp phát triển lâu đời. Chính vì thế mà nhân dân ta có nhiều kinh nghiệm quý báu về trồng trọt, chăn nuôi và nhấi là những kinh nghiệm về việc xem thời tiết. Khi khoa học còn chưa phát triển thì ý nghĩa của những câu tục ngữ dưới đây quà là vô cùng quan trọng trong đời sống cũng như trong sản xuất của tất cả chúng ta:


Mau sao cho nắng, vắng sao thì mưaẾch kêu uôm uôm, ao chuôm đầy nước.


Chọn, chép lại và nêu ý nghĩa, giá trị của kinh nghiệm mà những câu tục ngữ  em đã học.


Ngày xưa khi chưa hề có một phương tiện kĩ thuật nào tham gia vào quá trình dự báo về thời tiết thì nhân dân ta chỉ còn một cách ứng xử với những thay đổi của đất trời là dựa vào những kinh nghiệm dân gian. Những kinh nghiệm ấy phần nhiều được tổng kết thông qua việc quan sát nhiều lần các hiện tượng tự nhiên. Nó chưa đạt tới sự chuẩn xác về khoa học. Những câu tục ngữ mà chúng ta vừa mới nêu ra cũng dựa trên những kinh nghiệm dân gian như thế.


Kinh nghiệm:


Mau sao cho nắng, vắng sao thì mưa, , , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Tôi càng sống lâu, đọc nhiều, kiên nhẫn hơn và lo lắng tìm hiểu nhiều hơn, tôi dường như càng biết ít đi... Hãy biết vừa phải. Có lòng khoan dung. Sống nhún nhường. Như thế là đủ.
The longer I live, the more I read, the more patiently I think, and the more anxiously I inquire, the less I seem to know...Do justly. Love mercy. Walk humbly. This is enough.
John Adams
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên