Soạn văn bài Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX
Soạn văn bài: Khái quát văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đến hết thế kỉ XX


I: Hướng dẫn học bài

1: Những nét chính về tình hình lịch sử, xã hội, văn hóa có ảnh hưởng tới sự hình thành và phát triển của văn học Việt Nam từ Cách mạng tháng Tám 1945 đên 1975


+ Thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945 mở ra kỉ nguyên mới, kỉ nguyên độc lập tự do cho dân tộc, nhân dân với nền văn học mới.


+ Nền văn học từ sau Cách mạng tháng Tám phát triển dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản nên đã thống nhất về khuynh hướng tư tưởng tổ chức và quan niệm nhà văn kiểu mới, nhà văn – chiến sĩ.


+ Từ năm 1945 đến 1975, đất nước trải qua nhiều biến cố, sự kiện lớn, tác động sâu sắc tới toàn bộ đời sống vaath chất và tinh thần dân tộc, trong đó có văn học nghệ thuật.


Hai cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp, đế quốc Mĩ hết sức vĩ đại, hào hùng.


Công cuộc xây dựng CNXH trên miền bắc.


+ Chiến tranh kéo dài liên tục, khiến nền kinh tế nghèo nàn, điều kiện giao lưu văn hóa nước ngoài hạn chế (chỉ tiếp xúc, ảnh hưởng của văn hóa, văn học các nước trong phe XHCN).  • Trong hoàn cảnh đặc biệt đó, văn học vẫn phát triển và đạt được những thành tựu to lớn.


2: Văn học Việt Nam từ 1945 đến 1975 có thể chia làm ba chặng:, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Luôn luôn có tốt xấu, thăng trầm, chính đáng và phi lý. Tôi thề với bạn tất cả những điều đó sẽ không bao giờ thay đổi.
There is the good and the bad, the great and the low, the just and the unjust. I swear to you that all that will never change.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have