80s toys - Atari. I still have

Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau đây trong trích đoạn Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Thật cần thiết trong việc phát khởi thiện chí và thái độ tốt, càng nhiều càng tốt. Với thiện chí và thái độ tốt, hạnh phúc, ngắn hạn và dài hạn, cho chính ta và tha nhân sẽ hiện hữu.
It is very important to generate a good attitude, a good heart, as much as possible. From this, happiness in both the short term and the long term for both yourself and others will come.
Dalai Lama
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên