Snack's 1967

Anh (chị) hãy phân tích đoạn thơ sau đây trong trích đoạn Đất nước của Nguyễn Khoa Điềm.

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu sự thật tuyệt đối có thuộc về ai trên thế gian này, nó chắc chắn không thuộc về người hay đảng phái cho rằng mình có nó.
If absolute truth belongs to anyone in this world, it certainly does not belong to the man or party that claims to possess it.
Albert Camus
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên