Bài 3. Thực hành: Vẽ lược đồ Việt Nam

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Nếu một bên kiên quyết đòi những gì mà bên kia kiên quyết từ chối, sự tranh chấp chỉ có thể được giải quyết bằng phân xử; và giữa những quyền uy không có cùng cấp cao hơn, chẳng có trọng tài nào ngoài thanh kiếm.
If one party resolves to demand what the other resolves to refuse, the dispute can be determined only by arbitration; and between powers who have no common superior, there is no other arbitrator than the sword.
Samuel Johnson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên

Snack's 1967