XtGem Forum catalog

Bài 3: Hàm số bậc hai (Giải bài tập 1,2,3,4)

Bài 1. (Hướng dẫn giải trang 49 Giải tích 10 cơ bản)


Xác định tọa độ của đỉnh và các giao điểm với trục tung, trục hoành (nếu có) của mỗi parabol.

a. y = x2 – 3x + 2


Hệ số: a = 1, b = – 3, c = 2.  • Hoành độ đỉnh x1 = -b/2a = -3/2

  • Tung độ đỉnh y1 = -Δ/4a = -1/4


Vậy đỉnh parabol là: I(3/2;-1/4)  • Giao điểm của parabol với trục tung là A(0; 2).

  • Hoành độ giao điểm của parabol với trục hoành là nghiệm của phương trình:


x2 – 3x + 2 = 0 ⇔ Bài 3: Hàm số bậc hai (Giải bài tập 1,2,3,4)Vậy các giao điểm của parabol với trục hoành là B(1; 0) và C(2; 0).


b. y = – 2x2 + 4x – 3


Đỉnh I(1; 1). Giao điểm với trục tung A(0;- 3).


Phương trình  – 2x2 + 4x – 3 = 0 vô nghiệm. Không có giao điểm cuả parabol với trục hoành.


c. y = x2 – 2x, , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Điều ta tìm kiếm ta sẽ tìm thấy; điều ta trốn tránh sẽ trốn tránh ta.
What we seek we shall find; what we flee from flees from us.
Ralph Waldo Emerson
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên