Snack's 1967

Bài 1: Mệnh đề (Giải bài tập 4,5)

Bài 4. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 10 cơ bản)


Phát biểu mỗi mệnh đề sau, bằng cách sử dụng khái niệm “điều kiện cần và đủ”

a) Một số có tổng các chữ số chia hết cho 9 thì chia hết cho 9 và ngược lại.


=> Điều kiện cần và đủ để một số chia hết cho 9 là tổng các chữ số của nó chia hết cho 9.


b) Một hình bình hành có các đường chéo vuông góc là một hình thoi và ngược lại.


=> Điều kiện cần và đủ để tứ giác là hình thoi là tứ giác là hình bình hành có hai đường chéo vuông góc với nhau.


c) Phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt khi và chỉ khi biệt thức của nó dương.


=> Điều kiện cần và đủ để phương trình bậc hai có hai nghiệm phân biệt là biệt thức của nó dương.


Bài 5. (Hướng dẫn giải trang 10 SGK Giải tích 10 cơ bản)


Dùng kí hiệu ∀, ∃ để viết các mệnh đề sau, , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Người biết đạo tất không khoe, Người biết nghĩa tất không tham, Người biết đức tất không thích tiếng tăm lừng lẫy.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên