Lịch Sử

HocTap321.XtGem.Com cung cấp miễn phí tài liệu học tập lớp 10 môn Lịch Sử

Lịch Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI .

Sử 10- Bài 12:ÔN TẬP: LỊCH SỬ THẾ GIỚI THỜI NGUYÊN THUỶ, CỔ ĐẠI VÀTRUNG ĐẠI​ 1. Xã hội nguyên thủy. - Thời kì xã hội nguyên thủy

Lịch Sử 10 -Bài 13: VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY.

Sử 10 -Bài 13: VIỆT NAM THỜI NGUYÊN THỦY.​

Lịch Sử 10-Bài 14: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.

Sử 10-Bài 14: CÁC QUỐC GIA CỔ ĐẠI TRÊN ĐẤT NƯỚC VIỆT NAM.​ 1. Quốc gia Văn Lang – Âu Lạc : * Thời gian đầu của cư dân văn hóa Đông Sơn (t

Lịch Sử 10- Bài 15:THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC

Sử 10- Bài 15:THỜI BẮC THUỘC VÀ CÁC CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (từ thế kỷ IITCN đến đầu thế kỷ X).​

Lịch Sử 10-BÀI 16-THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo)

Sử 10-BÀI 16-THỜI BẮC THUỘC VÀ CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP DÂN TỘC (Tiếp theo) II. CUỘC ĐẤU TRANH GIÀNH ĐỘC LẬP (THẾ KỶ I - ĐẦU THẾ KỶ X

Sử 10 -BÀI 17:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XV)

Sử 10 -BÀI 17:QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN (TỪ THẾ KỶ X ĐẾN THẾ KỶ XV)​ I. BƯỚC ĐẦU TIÊN XÂY DỰNG NHÀ NƯỚC

Lịch Sử 10-BÀI 18:CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV

Sử 10-BÀI 18:CÔNG CUỘC XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN KINH TẾ TRONG CÁC THẾ KỶ X - XV​ 1. Mở rộng, phát triển nông nghiệp. * Bối cảnh lịch sử thế

Lịch Sử 10-BÀI 19:NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X – XV

Sử 10-BÀI 19:NHỮNG CUỘC CHIẾN ĐẤU CHỐNG NGOẠI XÂM Ở CÁC THẾ KỶ X – XV

Lịch Sử 10-Bài 22 :Tình hình kinh tế ở thế kỉ XVI-XVIII

Sử 10-Bài 22 :Tình hình kinh tế ở thế kỉ XVI-XVIII 1. Tình hình nông nghiệp ở các thế kỷ XVI - XVIII. - Từ cuối thế kỷ XV đến nửa đầu thế

Lịch Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾNTRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

Sử 10-BÀI 21-NHỮNG BIẾN ĐỔI CỦA NHÀ NƯỚC PHONG KIẾN TRONG CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

Lịch Sử 10-BÀI 24:TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII

Sử 10-BÀI 24:TÌNH HÌNH VĂN HÓA Ở CÁC THẾ KỶ XVI - XVIII​ I. TƯ TƯỞNG TÔN GIÁO - Thế kỷ XVI - XVIII Nho giáo từng bước suy thoái, trật tự

Lịch Sử 10 -BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓADƯỚI TRIỀU NGUYỄN (NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX)

Sử 10 -BÀI 25: TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ, KINH TẾ, VĂN HÓA DƯỚI TRIỀU NGUYỄN (NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX) I. Xây dựng và củng cố bộ máy Nhà nước, chính

Lịch Sử 10-BÀI 26: TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN

Sử 10-BÀI 26: TÌNH HÌNH XÃ HỘI Ở NỬA ĐẦU THẾ KỶ XIX VÀ CUỘC ĐẤU TRANH CỦA NHÂN DÂN​ I. Tình hình xã hội và đời sống của nhân dân * Xã hội
Ngẫu Nhiên

80s toys - Atari. I still have