Pair of Vintage Old School Fru

Động từ bất qui tắc Unlade trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Unlade trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Unlade

  • Dỡ hàng

Cách chia động từ bất qui tắc Unlade

Động từ nguyên thể Unlade
Quá khứ Unladed
Quá khứ phân từ Unladen/Unladed
Ngôi thứ ba số ít Unlades
Hiện tại phân từ/Danh động từ Unlading
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên