XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Catch trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Catch trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Catch

  • bắt lấy, nắm lấy, tóm lấy, chộp lấy

  • bắt kịp, theo kịp, đuổi kịp (xe lửa, ...)

  • Nắm được, nhận ra (ý nghĩa)

Cách chia động từ bất qui tắc Catch

Động từ nguyên thể Catch
Quá khứ Caught
Quá khứ phân từ Caught
Ngôi thứ ba số ít Catches
Hiện tại phân từ/Danh động từ Catching

Các động từ bất qui tắc khác có mẫu tương tự

Các động từ với qui tắc giống như: Buy-Bought-Bought (_ UGHT UGHT)

Động từ nguyên thể Quá khứ đơn Quá khứ phân từ
Bring Brought Brought
Buy Bought Bought
Fight Fought Fought
Seek Sought Sought
Teach Taught Taught
Think Thought Thought
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên