mm mm

Grammar Practice (trang 92-95 SGK)

Unit 8: Out and About Grammar Practice (trang 92-95 SGK Tiếng Anh 6) 1. Present Simple Tense (thì Hiện tại đơn) a) go How do you go to school? I g

Grammar Practice (trang 122-123 SGK Tiếng Anh 6)

Unit 11: What do you eat? Grammar Practice (trang 122 SGK Tiếng Anh 6) 1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn) like a) Do you like noodles? Yes

Grammar Practice (trang 150-153 SGK Tiếng Anh 6)

Unit 14: Making Plans Grammar Practice (Trang 150-153 SGK Tiếng Anh 6) 1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn a) Huong: Do you like sports? Ba:

Grammar Practice (trang 174-175 SGK Tiếng Anh 6)

Unit 16: Man and the Environment Grammar Practice (Trang 174-175 SGK Tiếng Anh 6) 1. Present simple tense (thì Hiện tại đơn) a) Nam: Where are you

Tìm thấy 4 kết quả với từ khóa mm mm!

Ngẫu Nhiên

XtGem Forum catalog