Duck hunt

Sự phát triển của từ vựng – Ngữ văn 9
Hướng dẫn làm bài: Sự phát triển của từ vựng


I: Nội dung cơ bản cần nắm vững

1: Từ vựng là lĩnh vực năng động nhất của ngôn ngữ. Nó thể hiện ở chỗ:  • Luôn phát triển thêm những nghĩa mới từ nghĩa đã cho. (Có những nghĩa chuyển được hình thành từ rất lâu, nay không nhận ra nữa. Nhưng cũng có nhiều nghĩa chuyển mới hình thành, có thể nhận ra.)

  • Luôn nảy sinh những từ ngữ mới.


2: Có 2 phương thức phát triển nghĩa: ẩn dụ và hóa dụ.


3: Khi nghĩa mới được hình thành mà nghĩa cũ không mất đi thì cấu trúc nghĩa của từ trở nên phong phú hơn, ta gọi là từ nhiều nghĩa.


II: Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập


1: Sự biến đổi và phát triển nghĩa của từ ngữ


Câu hỏi 1


Từ kinh tế trong câu thơ Bủa tay ôm chặt bồ kinh tế của Phan Bội Châu (dùng hồi đầu thế kỉ XX) có nghĩa là “kinh bang tế thế” (trị nước cứu đời). Nay từ kinh tế dùng để chỉ các hoạt động sản xuất, trao đổi, phân phối các sản phẩm làm ra.


Câu hỏi 2, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Trái tim là đòn bẩy của những gì vĩ đại.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên