XtGem Forum catalog

Phân tích bài thơ “Trên đường” của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Dưới đây là phân tích bài thơ “Trên đường” của Chủ tịch Hồ Chí Minh


Bài thơ “Trên đường” là bài thất ngôn tứ tuyệt rút trong “Nhật kí trong tù” cùa Nhà thơ – lãnh tụ Hồ Chí Minh. Nam Trân đã dịch thành thơ lục bát:

Mặc dù bị trói chân tay,

Chim ca rộn núi, hương bay ngát rừng;

Vui say, ai cấm ta đừng,

Đường xa, âu cũng bớt chừng quạnh hiu.  1. Nhà thơ dã trải qua nhiều cuộc chuyển lao hãi hùng trong suốt 14 tháng bị tù đày trẽn đất Quảng Tây. Trung Quốc. Có lần bị giải đi vào lúc nửa đêm trong gió rét:


“Người đi cất bước trên đường thẳm.


Rát mặt đêm thu trận gió hàn”


(“Giải đi sớm”)


Có lần bị xiềng giải đi:


“Hôm nay xiềng sắt thay dây trói.


Mỗi bước leng keng tiếng ngọc rung


(“Đi Nam Ninh”), , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Khí kiêng nhất là hung hăng, tâm kiêng nhất là hẹp hòi, tài kiêng nhất là bộc lộ.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên