Duck hunt

Bài 29. Thực hành: Vẽ biểu đồ, nhận xét và giải thích sự chuyển dịch cơ cấu công nghiệp

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Yêu không có nghĩa là nhìn nhau, mà có nghĩa là cùng nhau nhìn theo một hướng.
Khuyết danh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên