XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Outshine trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Outshine trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Outshine

  • Sáng hơn, lộng lẫy hơn

Cách chia động từ bất qui tắc Outshine

Động từ nguyên thể Outshine
Quá khứ Outshined/Outshone
Quá khứ phân từ Outshined/Outshone
Ngôi thứ ba số ít Outshines
Hiện tại phân từ/Danh động từ Outshining
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên