Snack's 1967

a bit of

Từ định lượng (a cup of, a bit of, ...)

Từ định lượng (Partitive) Các từ định lượng như: a box of, a cup of, a bit of, ... được sử dụng trước danh từ để chỉ một phần, một số lượng sự vật

Tìm thấy 1 kết quả với từ khóa a bit of!

Ngẫu Nhiên