XtGem Forum catalog

Soạn văn bài Thuật ngữ – Ngữ văn 9, tập 1
Hướng dẫn bài: Thuật ngữ


I: Nội dung cơ bản cần nắm vững

1: Thuật ngữ là một lớp từ vựng đặc biệt của ngôn ngữ dùng để biểu thị các khái niệm khoa học và công nghệ (kĩ thuật). Thuật ngữ khác từ vựng thông thường ở chỗ:  • Tính chính xác: thuật ngữ dùng để biểu thị các khái niệm của một lĩnh vực chuyên môn. Về nguyên tắc, mỗi thuật ngữ chỉ biểu thị một khái niệm và mỗi khái niệm chỉ được biểu thị bằng một thuật ngữ. Do đó phải tránh hiện tượng đồng âm, đa nghĩa trong đặt thuật ngữ.

  • Tính hệ thống: tính hệ thống đòi hỏi các khái niệm của một ngành khoa học hay kĩ thuật phải liên quan đến nhau.

  • Tính quốc tế: các khái niệm khoa học là kết quả nhận thức thế giới của con người, nó mang tính phổ biến chung cho loài người. Chính vì thế, thuật ngữ có thể vay mượn lẫn nhau giữa các ngôn ngữ.


2: Là một lớp từ vựng đặc biệt nhưng thuật ngữ vẫn nằm trong một vốn từ vựng chung của một ngôn ngữ, do đó nó vẫn có sự chuyển hóa qua lại với các lớp khác. Có những thuật ngữ trở thành từ ngữ thông thường và cũng có những từ ngữ thông thường trở thành thuật ngữ trong khi nó vẫn giữ ý nghĩa thông thường.


3: Các ngành khoa học ảnh hưởng qua lại lẫn nhau. Do đó, một thuật ngữ có thể được dùng ở nhiều ngành khoa học. Ví dụ, vi – rút được dùng trong cả Sinh học, Y học,… Cũng có khi ngành khoa học này mượn thuật ngữ ngành khoa học khác nhưng mang một khái niệm mới. Ví dụ thuật ngữ vi – rút nói trên nay dùng cả trong Tin học ( vi – rút máy tính).


II: Hướng dẫn trả lời câu hỏi và bài tập


1: Thuật ngữ là gì?


Câu hỏi 1


So sánh 2 cách giải thích từ nước và từ muối:  • Cách 1: nêu những dấu hiệu bên ngoài, có thể quan sát được trực tiếp bằng giác quan. Các từ muối, nước ở cách 1 là từ thông thường.

  • Cách 2: nêu những tính chất đặc trưng bên trong. Những tính chất này là kết quả nghiên cứu khoa học. Người nghe cũng phải có những kiến thức khoa học nhất định thì mới hiểu được. Các từ muối, nước ở đây là thuật ngữ.


Câu hỏi 2, , , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Con cáo biết nhiều, nhưng người nào bắt được nó còn biết nhiều hơn.
Ngạn ngữ Tây Ban Nha
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên