XtGem Forum catalog

Soạn văn bài Hoàng Lê nhất thống chí – Ngữ văn 9
Soạn văn: Hoàng Lê nhất thống chí (Hồi thứ mười bốn)


Hướng dẫn đọc – hiểu văn bản

1: Hồi thứ mười bốn là một trong những phần hay nhất của tác phẩm Hoàng Lê nhất thống chí. Qua hồi này, tác giả đã dựng lên hình ảnh người anh hùng dân tộc Nguyễn Huệ cùng sự thất bại thảm hại tất yếu của bọn xâm lược và vua quan phản nước, hại dân một cách chân thực, sinh động. Nội dung này được nêu cụ thể bằng những ý chính trong ba đoạn sau:  • Đoạn 1 từ đầu đến “… hôm ấy nhằm vào 25 tháng chạp năm Mậu Thân (1788)”: Được tin báo quân Thanh đã chiếm Thăng Long, vua Lê thụ phong, Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ lên ngôi Hoàng đế, tự mình đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc.

  • Đoạn 2 từ “Vua Quang Trung tự mình đốc suất đại binh” cho đến “vua Quang Trung tiến binh đến Thăng Long, rồi kéo vào thành”: cuộc hành quân thần tốc và chiến thắng lẫy lừng của vua Quang Trung đối với quân Thanh.

  • Đoạn 3 từ “ Lại nói, Tôn Sĩ Nghị và vua Lê” cho đến hết: thất bại thảm hại của quân Tôn Sĩ Nghị và sự thảm bại của vua tôi Lê Chiêu Thống.


2: Hình tượng Quang Trung – Nguyễn Huệ được xây dựng chân thực, sinh động với hành động, trí tuệ, tài điều binh khiển tướng, mưu lược,… của một vị anh hùng dân tộc:  • Hành động mạnh mẽ, quyết đoán:


+ Nhận được tin báo quân Thanh chiếm đóng Thăng Long, liền họp các tướng sĩ, định thân chinh cầm quân đi ngay;


+ Lên ngôi hoàng đế, đốc suất đại binh ra Bắc dẹp giặc;


+ Gặp Nhuyễn Thiếp để hỏi cơ mưu;


+ Tuyển mộ quân lính ở Nghệ An, duyệt binh, phủ dụ quân sĩ, lên kế hoạch tiến quân đánh giặc;  • Trí tuệ sáng suốt, mẫn cán, điều binh khiển tướng tài tình:


+ Phân tích tình hình, quyết định tiến quân tiêu diệt giặc;


+ Lời lẽ sắc bén, chặt chẽ, kích thích được tinh thần tự tôn dân tộc của tướng sĩ: lời phủ dụ;, , , , , , , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Chính trị là một vùng đất của những hy vọng khiêm nhường và những đòi hỏi vừa phải đến đáng ngạc nhiên, nơi tất cả đều là người tốt miễn không phải là tội phạm, và tất cả đều là người khôn ngoan miễn không phải lố lăng.
Politics is a place of humble hopes and strangely modest requirements, where all are good who are not criminal and all are wise who are not ridiculously otherwise.
Frank Moore Colby
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên