XtGem Forum catalog

Ma trận đề kiểm tra 1 tiết chương 1 Toán 6 năm 2015 trường THCS Bích Hòa

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Một người tròn trịa không thể mong vừa cái lỗ vuông ngay lập tức. Anh ta phải có thời gian để thay đổi hình dạng của mình.
A round man cannot be expected to fit in a square hole right away. He must have time to modify his shape.
Mark Twain
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên