Teya Salat

Dựa vào một số tác phẩm văn học từ năm 1930 đến nay, anh (chị) hãy chứng minh rằng văn học đã theo sát cuộc đấu tranh của dân tộc ta.
ĐỀ BÀI: Dựa vào một số tác phẩm văn học từ năm 1930 đến nay, anh (chị) hãy chứng minh rằng văn học đã theo sát cuộc đấu tranh của dân tộc ta, phản ánh được những ước mơ và nguyện vọng tha thiết của nhân dân ta.


Từ đó, anh (chị) hãy phát biểu những suy nghĩ của mình trước vinh dự và trách nhiệm được tiếp tục cuộc đấu tranh đó để góp phần tích cực biến những ước mơ nguyện vọng ấy thành hiện thực.

BÀI LÀM


Từ năm một ngàn chín trăm ba mươi, khi Đảng cộng sản Đông Dương ra đời, cuộc đấu tranh giành độc lập của dân tộc ta đã bước sang một giai đoạn mới. Với đường lối đúng đắn và sáng tạo, Đảng đã lãnh đạo dân tộc ta đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Đóng góp vào những thắng lợi đó là những hy sinh vô bờ bến của dân tộc ta, là những cuộc chiến đấu không ngừng kiên quyết  vì thắng lợi cuối cùng của Tổ quốc. Trong những cuộc chiến đấu đó, văn học của ta đã có những biến chuyển lớn. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, văn học đã góp sức mình vào cuộc đấu tranh chung. Văn học đã theo sát cuộc đấu tranh của dân tộc ta, phản ánh những ước mơ, nguyện vọng cùa nhân dân. Qua chương trình ở nhà trường phổ thông, chúng ta đã tích lũy được cho mình không ít những kiến thức văn học. Chúng ta nhìn lại chặng đường văn học từ khi có Đảng ra đời đến nay để thấy rõ vai trò to lớn của văn học, đồng thời cũng có thể rút ra những kết luận bổ ích cho bản thân, khi sắp sửa bước sang một giai đoạn mới của cuộc sống.


Thật vậy, nền văn học Cách mạng của chúng ta từ năm 1930 trở đi đã mang một sắc thái khác hẳn trước đó. Văn học tiến bộ không ưa khóc than ủy mị, không trốn tránh vào tháp ngà nghệ thuật. Các nhà văn, nhà thơ đã có một nhận thức mới và họ đã tích cực tham gia vào cuộc đấu tranh chung của dân tộc. Họ đã sử dụng câu văn, lời thơ của mình làm vũ khí chiến đấu. Từng giờ, từng phút, cuộc sống của họ thay đổi theo cuộc đấu tranh. Do đó, văn học cũng đã bám sát cuộc đấu tranh này của nhân dân ta. Khi dân tộc còn chìm trong cảnh nô lệ lầm than, đang đấu tranh mạnh mẽ để giành độc lập, văn học phục vụ cuộc đấu tranh đó. Văn học đã:


Dùng cán bút làm đòn xoay chế độ


Mỗi vần thơ bom đạn phá cường quyền


Đã nói quyết tâm của nhân dân ta trong cuộc đấu tranh:


Đời bất bình ta quyết phá xong


Làm cho thế giới đại đồng, , , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Phương cách tốt nhất để chống lại cái xấu là lánh xa nó.
Ngạn ngữ Anh
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên