XtGem Forum catalog

Thực hành vẽ biểu đồ tình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới

HocTap321 hướng dẫn giải bài tập địa lý 10 bài 33 thực hành vẽ biểu đồtình hình sản xuất một số sản phẩm công nghiệp trên thế giới. Thời kì 1980 - 1990 tốc độ tăng có chững lại. Vào cuối những năm 1990 ngành khai thác than lại phát triển do đây là loại nhiên liệu có trữ lượng lớn, do sự phát triển mạnh của công nghiệp hóa chất.

BÀI 34: GIẢI BÀI TẬP THỰC HÀNH VẼ BIỂU ĐỒ TÌNH HÌNH SẢN XUẤT

 MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP TRÊN THẾ GIỚI

(Ban cơ bản)

 

Dựa vào bảng số liệu:

TÌNH HÌNH SẢN XUÁT MỘT SỐ SẢN PHẨM CÔNG NGHIỆP CỦA THẾ GIỚI THỜI KÌ 1950-2003

 


, , ,

Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.
Our conscience is not the vessel of eternal verities. It grows with our social life, and a new social condition means a radical change in conscience.
Walter Lippmann
Quan Tâm ?
Ngẫu Nhiên