Insane

Động từ bất qui tắc Unclothe trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Unclothe trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Unclothe

  • Cởi áo; lột trần

Cách chia động từ bất qui tắc Unclothe

Động từ nguyên thể Unclothe
Quá khứ Unclothed/Unclad
Quá khứ phân từ Unclothed/Unclad
Ngôi thứ ba số ít Unclothes
Hiện tại phân từ/Danh động từ Unclothing
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên