XtGem Forum catalog

Động từ bất qui tắc Rerun trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Rerun trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Rerun

  • Chạy đua lại (một cuộc đua)

Cách chia động từ bất qui tắc Rerun

Động từ nguyên thể Rerun
Quá khứ Reran
Quá khứ phân từ Rerun
Ngôi thứ ba số ít Reruns
Hiện tại phân từ/Danh động từ Rerunning
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên