pacman, rainbows, and roller s

Động từ bất qui tắc Outsleep trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Outsleep trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Outsleep

  • Ngủ muộn hơn (giờ đã định)

Cách chia động từ bất qui tắc Outsleep

Động từ nguyên thể Outsleep
Quá khứ Outslept
Quá khứ phân từ Outslept
Ngôi thứ ba số ít Outsleeps
Hiện tại phân từ/Danh động từ Outsleeping
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên