Động từ bất qui tắc Outrun trong tiếng Anh

Xem theo bảng chữ cái : A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |

Động từ bất qui tắc Outrun trong tiếng Anh

Ý nghĩa của động từ bất qui tắc Outrun

  • Vượt quá giới hạn của

  • Chạy nhanh hơn

Cách chia động từ bất qui tắc Outrun

Động từ nguyên thể Outrun
Quá khứ Outran
Quá khứ phân từ Outrun
Ngôi thứ ba số ít Outruns
Hiện tại phân từ/Danh động từ Outrunning
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z |
Cho chúng tôi biết ý kiến của bạn?
Ngẫu Nhiên

Teya Salat